Vedtekter

Stiftet 29. april 1980

§1 Formål:

Museumslaget Staværingen har til formål å fremme og bidra for forståelse av felles arv og kystkultur. Dette gjennom støtte og samarbeid med Museet Kystens Arv ved Prestelva i Stadsbygd. Museumslaget skal ha Staværingsbåten (Åfjordsbåten) som sitt hovedemne, men ønsker også å følge båtens utvikling inn i motoralderen. Museet skal ha en mest mulig fullstendig samling av båtstørrelser med tilhørende naust, buer, verksteder for tilvirking av båter og ting som hører båtene til. Laget vil også arbeide med den delen som jordbruk og håndverk representerer i kystkultursammenheng, og vil sørge for informasjon utad om de emner museet berører.

§2 Medlemmer:

Medlemmene i Museumslaget Staværingen er lag, institusjoner og enkeltpersoner, som har betalt medlemskontigent det enkelte år. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.

§3 Museumslagets samlinger:

Museumslaget kan eie ting selv, eller oppbevare ting som stilles til rådighet for stiftelser som har til formål å drive museumsvirksomhet i Rissa kommune. I dette tilfellet overtar stiftelsen ansvaret for museumsdriften, med alle tilhørende plikter. En del av de tingene laget eier eller disponerer skal kunne benyttes til opplæringsformål. Disse trenger ikke være gamle, men må være tillaget slik at de er typiske for det stedet og den tiden de representerer. Samlingene skal være ordnet etter god museumsfaglig standard. Verkstedene, samlinger og bygninger kan bli benyttet i ervervsmessig produksjon og virke, når det faller innenfor målsetningen til Museumslaget Staværingen.  Museumslaget kan iverksette inntektsgivende virksomhet for å skaffe midler til egen drift. Tingene som laget eier eller disponerer kan bli benyttet i denne sammenheng.

§4 Årsmøtet:

Årsmøtet er Museumslaget Staværingen sitt høyeste organ. Det er styret som kaller inn til årsmøtet senest 3 uker før møtet. Her skal frist for innsending av saker til årsmøtet og foreløpig saksliste følge med. Årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars. Saksliste og saksutgreiing skal legges ut for gjennomsyn senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet skal ta for seg:

 • Årsmelding
 • Regnskap, godkjent av revisor
 • Fastsetting av kontigent
 • Plan for nesteårs drift
 • Valg
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen

Alle fremmøtte er stemmeberettigede når de har vært medlem i laget det foregående året. Det er ikke anledning til å møte med fullmakt for andre. I årsmøtet kan medlemslag og institusjoner møte med inntil 2 representanter med stemmerett. Øvrige medlemmer har en stemme hver. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller stemmeberettigede med minimum 10 stemmer krever det.

§5Styret:

Museumslaget Staværingen har et styre bestående av 5 medlemmer. Til styret skal det være 2 varamedlemmer i nummerorden. Årsmøtet velger leder for styret. Resten av styret konstituerer seg selv. Valgperioden for styremedlemmer og leder valgt av årsmøtet er 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år. Halvparten av styremedlemmene er på valg på årsmøtet. Første gang trekkes 3 medlemmene ut og stilles på valg. Neste år er de to medlemmene på valg.  Styret har ansvar for den daglige driften av laget i samsvar med retningslinjer trukket opp på årsmøtet og de offentlige forskrifter. Styret er vedtaksført når minst 3 av medlemmene er tilstede på møte.

§6 Komiteer:

Årsmøtet velger medlemmer og leder for disse komiteene:

 • Dugnadskomité
 • Arrangement og ressurskomité
 • Grønn komité
 • Redaksjonskomité
 • Valgkomité (3 medlemmer)
 • Revisor (2 personer)

Styret kan opprette komiteer med begrenset virketid når man finner det nødvendig. Nye medlemmer i disse skal, når komiteen har virketid over 1 år, velges i årsmøtet. Komité- medlemmer velges for to år. I valgkomiteen velges medlemmene for 3 år. Det velges 1 medlem hvert år. Den som har 1 år igjen av sin funksjonstid, er leder. Styret gir retningslinjer for arbeidet i komiteene. Komité- lederne kan innkalles til styremøtene. De møter da med tale og forslagsrett. Styret velger utsending til årsmøtet i M/K Hermes

§8 Vedtekter:

Vedtektene kan bli endret med minst 2/3 flertall i årsmøtet.

§9 Oppløsning av laget

Oppløsning av laget må vedtas på to, på hverandre følgende, årsmøter, med minst 2/3 flertall i hvert årsmøte. Lagets eiendeler tilfaller i så fall en institusjon som kan ivareta målsetninga for Museumslaget Staværingen eller det offentlige, etter vedtak i det sist årsmøtet (oppløsningsmøtet).

 • Revidert i ekstraordinært årsmøte 27. september 1990
 • Revidert i årsmøte 20. februar 1994
 • Revidert i årsmøte 20. mars 2012